Adatkezelési tájékoztató

A DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (a továbbiakban adatkezelő, vagy Könyvtár) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen Tájékoztató célja, hogy a Könyvtár, mint Adatkezelő, partnerei, leendő partnerei, Könyvtár használói, és leendő alkalmazottai számára átláthatóvá tegye a honlapjain, és az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek. A Könyvtár alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

I. Adatkezelő megnevezése

Az Intézményi neve DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Székhely: 2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos utca 6.
Adószám: 15799751-2-13
Adatvédelmi tisztviselő neve Sipos Győző
Elérhetőség: majert@mail.dkvk.hu

 

II. Vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek meghatározása során a 2016/679 (EU) számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) (továbbiakban: Rendelet) mellett az alábbi törvények és kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe.

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (Kjt.)
 • évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
 • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),

III. A Tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési Tájékoztató a Könyvtár által biztosított tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre és szolgáltatásokra, amelyek az Adatkezelőn kívüli harmadik fél szolgáltatásaihoz és egyéb, általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.

IV. A Tájékoztató módosítása

A Könyvtár fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.

A mindenkori hatályos Tájékoztató a Könyvtár weboldalán, http://www.dkvk.hu oldalon, illetve a Könyvtárban is megtekinthető.

V. Fogalmak

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

VI. Adatkezelés elve

A Könyvtár személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelések minden szakaszban megfelelnek a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Könyvtár személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Könyvtár az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Könyvtár szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Könyvtár megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

A Könyvtár munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Könyvtár a kezelt adatokat harmadik személy felé csak hatósági eljárás illetve az adatkezeléssel kapcsolatban szerződött harmadik személy felé továbbíthatja. Amennyiben a Könyvtár az adatkezelés során adatfeldolgozót von be, arról a tájékoztatóban értesíti az Érintettet.

VII. Kezelt adatok köre:

Beiratkozással/regisztrációval összefüggő adatkezelés

Könyvtár által nyújtott könyvtári, tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés során a könyvtár az olvasó személyes adatait kezeli.

 • adatkezelés célja: Az Olvasó beazonosítása és a könyvtár által biztosított szolgáltatások nyújtása, valamint könyvtári tagság létesítése érdekében, továbbá az olvasóval való kapcsolattartás.
 • kezelt adatok köre: Az érintett által megadott Teljes név, születési családi és 3 utónév, születési hely és idő, valamint lakcím (állandó lakcím, tartózkodási) és/vagy levelezési cím, Személyi ig. szám.
 • adatkezelés jogalapja: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.
 • adattárolás időtartama: Adatait a tagság megszűnését követő 5 évig tároljuk, továbbá a regisztráció és az egyes külön térítéses szolgáltatások igénybevétele során megadott adatait a díjról kiállított számlát igazoló dokumentumként 8 évig meg kell őriznünk.
 • adattárolás módja: elektronikus, papír alapú.
 • adatkezelési biztonsága: A személyes adatokat kizárólag a Könyvtár illetékes munkatársai jogosultak megismerni az adatkezelés céljának teljesítése érdekében.

Hírlevéllel összefüggő adatkezelés

A Könyvtár a Hírlevél küldése érdekében az Ön e-mail címét kezeljük, melyhez az ön előzetes hozzájárulását megadta, a belépőpapíron.

 • adatkezelés célja: Az érintett részére hírlevél kiküldése. Az érintettek tájékoztatása az aktuális programokról, rendezvényekről, és eseményekről, illetve szolgáltatásaink minőségének fejlesztése érdekében kérdéseket intézzünk
 • kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név és e-mail cím.
 • adatkezelés jogalapja: Az érintett határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikkely (1) bekezdés a) pontja alapján.
 • adattárolás időtartama: Az adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az érintett utolsó adatfrissítésétől számított 2 évig kezeljük.
 • adattárolás módja: elektronikus, papír alapú.
 • adatkezelési biztonsága: A személyes adatokat kizárólag a Könyvtár illetékes munkatársai jogosultak megismerni az adatkezelés céljának teljesítése érdekében.

Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

A Könyvtár saját honlapot üzemeltet, amelyen lehetőségük van a látogatóknak a kapcsolatfelvételre. A honlapon megjelölt e-mailekre elküldheti üzenetét adatai megadása után. Ezáltal a név, az e-mail cím, az üzenet tartalma és tárgya e-mail formájában kerül rögzítésre.

A Könyvtár szerződéses partnere által üzemeltetett szervereken tárolódnak a Könyvtár címeire érkező e-mailek. A Könyvtár a személyes adatokat csak az azokkal összefüggő célok megvalósulásáig kezeli.

 • adatkezelés célja: a Könyvtárral történő kommunikáció, kapcsolatfelvétel,
 • kezelt adatok köre: e-mail cím, üzenet tartalma, tárgya, név, az üzenet tartalmában szereplő egyéb személyes adatok, melyet az érintett adott meg
 • adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
 • adattárolás időtartama: a kommunikáció céljának megvalósulásáig
 • adattárolás módja: elektronikus
 • adatkezelési biztonsága: A személyes adatokat kizárólag a Könyvtár illetékes munkatársai jogosultak megismerni az adatkezelés céljának teljesítése érdekében.

Fénykép és videófelvétel nyilvános rendezvényeken

A Könyvtár évente több alkalommal szervez olyan nyilvános rendezvényeket, melyeken a résztvevőkről fénykép- és videófelvételek készülhetnek, melyet a Könyvtár közzéteszi Könyvtár oldalán.

 • adatkezelés célja: a rendezvény dokumentálása, megörökítése,
 • kezelt adatok köre: az érintett képmása, elektronikus videó- képfelvétel
 • adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti a Könyvtár Jogos érdeke s
 • adattárolás időtartama: a rendezvényen készült videófelvételeket a Dunakeszi könyvtár Youtube csatornáján, illetve rendezvényeken készült fotókat a Könyvtár weboldalán http://www.dkvk.hu közzé teszi.
 • adattárolás módja: elektronikus
 • adatkezelési biztonsága: A vágatlan felvételekhez illetve a még nem publikált képkehez a Könyvtár illetékes munkatársai jogosultak megismerni, és hozzáférni, az adatkezelés céljának teljesítése érdekében.

Honlap adatkezelése

A könyvtárban saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. és a Rendelet hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

Cookie kezelés a honlapon

Tájékoztatjuk, hogy a könyvtárban weboldala böngészése közbeni felhasználói szokások elemzése céljából, cookie-kat (mérőkódokat) használ. Ezek a cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Az információ gyűjtésének célja, hogy megtudjuk a honlapra látogatókról általánosságban, hogyan használják weboldalunkat. Ez alapján tudjuk honlapunkat tovább fejleszteni. (Például, hogy melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.)

Egyéb adatkezelések

A Könyvtár Területén, személy és vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet. A képrögzítés során kezelt adatokat, az adatkezelés elveit, és az Ön jogait a „Épületében működtetett kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos kihelyezett, ügyfelek számára elérhető adatkezelési tájékoztató” tartalmazza, melyek nyomtatott formában a könyvtárak könyvkiadó állomásain kerültek elhelyezésre.

A Könyvtár a weboldalon, és egyéb felületeken meghirdetett pozíciókra jelentkezők személyes adataival kapcsolatos adatkezelésről az „Álláspályázatok adatkezelési tájékoztató”-ban olvashat bővebben, melyeket nyomtatott formában a könyvtár könyvkiadó állomásain, illetve az elektronikus változat Könyvtár weboldalán az álláspályázatoknál ismerhet meg.

VIII. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett, az Infotv. 14. §-a alapján, jogosult arra, hogy a Könyvtár és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában:

 • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
 • kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
 • kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
 • kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
 • kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

A Könyvtár minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően fogalmaz meg, nyújt, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is ad, feltéve, hogy megfelelő módon igazolta személyazonosságát.

Az érintettet a törvény szerint megilleti az a jog, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását vagy az adatok törlését (Infotv. 14. §). A könyvtárban a jelen pont szerinti tartalmú kérelmeket (a jogszabályi feltételek fennállása esetén) azok benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül bírálja el és a döntésről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. A tájékoztatást az Infotv. 15. § (1) bekezdése szerint könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti.

Az érintett az majert@mail.dkvk.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet a Könyvtártól a személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak a helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – a törlését vagy zárolását.

Az érintett jogainak érvényesítése ingyenes, kivéve, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be. Ebben az esetben a Könyvtár az érintett jogainak ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől.

Ha a Könyvtárnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Könyvtár az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Könyvtár mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

IX. Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését a Könyvtár az Infotv. 4. és 25/I.§ szerint végzi. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodással szembeni védelmét. A Könyvtár titkosítással látja el az elektronikus úton továbbított személyes adatokat.

X. A Tájékoztató módosítása

A Könyvtár fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására. A tájékoztató módosításáról a Könyvtár honlapján keresztül értesíti az Érintetteket.

XI. Jogorvoslat

Információ, panasz

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Könyvtár adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

A Könyvtár adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse

Név:                      Sipos Győző
Beosztás:            Adatvédelmi tisztviselő
E-mail:                  majert@mail.dkvk.hu

A felvételi eljárással és adatkezeléssel kapcsolatos információkért az érintett, a humánpolitikai ügyintézőhöz fordulhat.

Panasz ügyintézés a Hatóságnál

Jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1530 Budapest, Pf.:5. , 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36(1) 391-1400,+36(1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu)

Bíróság

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.