Takács Antónia

Szakmai életutam: 1983 szeptemberében Miskolcon, a Kossuth Óvónői Szakközépiskolában kezdődött. Középiskolai tanulmányaim során a lehető legnagyobb szakmai előképzettséget szereztem előnyben részesülve azokkal szemben, akik csak főiskolai tanulmányaik során találkoztak az óvónői gyakorlattal.
1987-ben az érettségi bizonyítvány mellé óvónői szakképesítést is kaptam.
Tanulmányaimat 1989-ben a Hajdúböszörményi Óvóképző Intézetben folytattam nappali tagozaton, amit családi okok miatt (első gyermekem születése)a Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógusi szakán fejeztem be sikeresen 1992-ben.
Óvodapedagógusi végzettségem mellé 1994-ben Gyermektornavezetés szakosító oklevelet szereztem, majd 2005-ben Vezető Óvodapedagógus szakirányú végzettséget.
Óvodapedagógusi végzettségem megszerzése után 1993-tól megszakítás nélkül munkálkodom ezen a pályán (20 éve, ami a gyakorlatban 24 év) a ranglétra legaljáról indulva a mai napig folyamatosan, számos tanulmány, önképzés, konferencia és továbbképzések, pályakezdők mentorálása mellett, melyeket a további sorok alatt mutatok be.
Szakmai fejlődésemben nagy segítségemre volt akkori óvodavezetőm, Kerezsi Andrásné, aki tájékoztatott az aktuális tanfolyamokról, továbbképzésekről, beiskolázott, maximális teret adott az előmenetelemhez. Nyilván hátrányt jelentett, hogy két gyermekes anyuka lévén éjszakánként tudtam tanulni, miközben óvodánk oktatóközponti mivolta miatt részt kellett vennem a nevelő- oktató munkában úgy, hogy országos szintű szakmai bemutatókat tartottam kolleganőimmel együtt. A gyakorlati bemutatókon a környezeti nevelés tükrében minden évben gyakorlatvezetőként vettem részt, a foglalkozást, tevékenységet megtartva,elemezve, reflektálva a résztvevő pedagógusok számára.
Vezető óvodapedagógusi szakirányú végzettségem megszerzése 2 éves továbbképzés során valósult meg. A továbbképzés a Tanítóképző Főiskola keretében zajlott. Olyan tanárok, előadók és tananyagok segítették a szakmai fejlődésemet, mely által az óvoda irányítására, a módszertani, szakmai kompetenciákra nagyobb és tudatosabb rálátásom lett.
Önállóságot kaptam az óvodapedagógiával kapcsolatos szakmai kérdések átgondolására, átlátására. A pszichológiai előadások során tisztában lettem személyiségemmel, szakmai felkészültségemmel, írásbeli és kommunikációs megnyilvánulásommal. Tudom mi a célom a szakmai utam során, mi az, amiben fejlődnöm kell. Saját pedagógiai tevékenységemet képes vagyok elemezni, értékelni. Innovatív szemlélet jellemez, nyitottan figyelem a legújabb pedagógiai fejlődéseket, módszereket, gyakorlatokat. Ezeket a számos továbbképzési tanúsítványom is igazolja. A gyermekek megismerésére, fejlesztésére követem a legújabb vagy leghatékonyabb megismerési, fejlesztési módszereket, eszközöket.
Az online publikációt a gyakorlatban alkalmazom, bekapcsolódom különböző szakmai tevékenységekbe. Egyenrangú partnerként kommunikálok, kooperálok szakmai kérdésekben. Hitelesen képviselem a szakma etikai kérdéseit.
Továbbképzés, mely nagy hatást gyakorolt szakmai fejlődésemre a KOKOSZ (Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége) konferenciái, melyek évente két alkalommal kerülnek megrendezésre. Ezen konferenciák alatt tanultam meg a környezeti nevelés fontosságát, a nevelő-oktató munka tevékenységalapú megszervezését, a gyermekek tudásvágyának a cselekvő- szemlélő elvek alapján való kielégítését, megvalósítását.
E konferenciák betekintést adtak más intézmények nevelő-oktató munkájába, óvodájuk megismerésébe. A szakmai összefogás páratlan mivolta valósult meg, minden konferencia során tudásban, élményben és tapasztalatokban gazdagon térhettünk haza. Pályázatok közös írásában, kutatásában is sok segítséget kapunk minden nap. Oktatóközponti óvodaként pedig szerves részei lettünk ennek a szervezetnek. Nagyfokú önállóságot, napra készenlétet ad e továbbképzés.

Úgy érzem huszonéves gyakorlatom alatt képes vagyok úgy kommunikálni partnereinkkel, szülőkkel, gyermekekkel, pedagógustársakkal, hogy a kölcsönös megbecsülés, együttműködés és tisztelet jellemezze.
Nyitott és jártas vagyok az online és informatikai területeken, napi szinten használom és érvényesítem e tudásom, tapasztalatom.
Nyitott vagyok mások észrevételeire, véleményére, az építő kritikát értelmesen használom fel, elfogadom.
Óvodai feladatokat önállóan kezelem, (másként nem lehettem volna tagóvoda vezető).
A gyermekekkel kölcsönös bizalom, tisztelet, szeretet jellemez, képes vagyok őket úgy irányítani, hogy értékes kis tagjaivá váljanak a társadalomnak. Érvényesítem azokat a módszereket velük szemben, melyek ösztönzik, előbbre viszik őket.

1999- 2007-ig ének zenei szakmai munkaközösség tagja, majd vezetője lettem. Ez a munkaközösség koordinálta az óvoda rendezvényeit, ünnepségeit, az ének-zene tevékenységek hatékony miben létét, a házi továbbképzéseket, hospitálásokat, szakmai értekezleteket.
2007-től tagóvoda vezetői feladataimnak tettem eleget úgy, hogy heti 20 órában saját 24 fős csoportomban fejlesztettem és tettem meg a napi feladatokat miközben pályakezdő kolleganőmet mentoráltam. Magas színvonalon fejlesztem, nevelem a rám bízott gyermekeket. Feladataimat a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési program alapján végzem.
Kötelességemnek érzem az általános- és szakmai műveltségem fejlesztését.

Természetesen minden ember élete végéig tanul, így én is azt gondolom, hogy sosem ülhetünk karba tett kézzel, hogy „mi már készen” vagyunk. Jellemző rám a nyitottság, a megújulásra való késztetés. (innovatív szemlélet). Miután a társadalommal, a felgyorsult világgal, a média hatalmas szerepével a gyermekanyag is évről évre változik. ezért célul tűztem ki szakmai továbbképzésemben a pszichológiai tudásom fejlesztését. A szülők nehéz helyzete miatt sokszor tapasztaljuk, hogy elégedetlenségeik nem mindig nekünk, pedagógusoknak szólnak, de segélykiáltásként nekünk fakadnak ki. Szeretnék elmélyülni a konfliktuskezelési technikákban, az emberismeretben, az értő és odafigyelő meghallgatásban, az okok feltárásában és a konfliktusok megoldásában. Ezen célok, tervek megvalósításához tanfolyamok, továbbképzések állnak rendelkezésre. Szeretnék ezen továbbképzéseken részt venni és tudásom a szülők, gyermekek, munkatársak javára fordítani.
Tudom és vallom, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott és szeretetteljes légkörben a nevelő-oktatómunka sokkal hatékonyabb és célravezetőbb. Feladatom az iskolaérettséghez eljuttatás mellett az is, hogy egészséges lelkű, könnyen szocializálódó gyermekeket engedjek útjukra óvodánkból.

2014. Válási és párkapcsolati mediátor
A tapasztalataim azt igazolták, hogy mindig szükség van egy segítő kézre, illetve arra, aki képes az értő meghallgatásra. A családokkal való számos beszélgetés során beleláthattam gondjaikba, konfliktusaikba, és azt figyeltem meg, hogy egy kívülálló, pártatlan “harmadik” személy segítségére nagy szüksége van a szülőknek, pároknak, családoknak. Miután évekig tanultam pszichológiát és második diplomamunkám is a konfliktus kezelésről szól, így jutottam el oda, hogy mediátorként dolgozzak.
Célom, hogy drága és hosszan tartó pereskedés nélkül tudjanak az emberek megegyezésre jutni, hogy minél kevesebb sérüléssel tudjanak gyermekeik és saját sorsukról dönteni, hogy békés úton megegyezés szülessen és a családok egységként működhessenek tovább.

A város életében mindig szívesen vettem részt. A városi pedagógus napokra évről évre készült a kollektívánk egy-egy műsorral. Oktatóközponti óvodaként a város óvodáival is szoros kapcsolatban álltam. A környezetvédelmi tanácsnok felkérésére óvodai oktatóanyagot készítettem a felelős kutyatartás jegyében. Részt veszek a város sporteseményein, különös tekintettel a futó rendezvényekre.


Születési név:
Takács Antónia

Születési hely:
Miskolc

Születési idő:
1968-11-13

Foglalkozás:
óvodapedagógus; igazságügyi mediátor

Lakcím:
2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal köz 3. A/6.

E-mail:
t.antonia13@gmail.com; takacsantonia@konszenzus-mediator.hu

Web:
facebook; konszenzus-mediator.hu

Díjak:
Az év pedagógusa városi kitüntetés (2006); Gyöngyharmat díj (2006. A Gyöngyharmat Óvoda kiváló pedagógiai munkájáért); Polgármesteri elismerés (2014)


Kiállítások/művek:
Évnyitótól-évzáróig óvodai módszertani könyv (2005)


Vissza az adatbázis nyitólapjára.