Lőrincz Róbert (vál., szerk.)

Válogatás az MTI két világháború közötti dunakeszi híreiből

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 5. évfolyam 2. szám (2012. szeptember), 4-5. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

1926. június 25. Gróf Klebelsberg Kunó vallásés közoktatás­ügyi miniszter a Budapest-környéke elemi iskola- és óvoda­építési akciója keretében e hó 25-én harmadik értekezletét tartotta meg, mégpedig ezúttal Rákosszentmihály, Csepel, Pestújhely Dunakeszi községek népoktatás- és kisdedóvás­ügyének rendezése dolgában. Az értekezlet, amelyen a mi­niszter elnöklete alatt Petri Pál államtitkár, Preszly Elemér főispán, Pogány Frigyes h. államtitkár, Szűcs István es Sváb Gyula miniszteri tanácsosok és Rákosszentmihály, Csepel és Dunakeszi főjegyzői és lelkészei vettek részt […] Dunakeszin 2 tanteremnek és egy óvodának 500 milliós […] költséggel való felépítését határozta el. Ezekkel az építkezésekkel a Bu­dapest elővárosainak tekinthető nagyközségek és rendezett tanácsú városok iskolai és óvodaszükséglete majdnem teljes mértékben kielégítődik. […]

1928. június 4. A MÁV dunakeszi főműhelyének „Magyar­ság” önképző- és dalegyesülete vasárnap délelőtt avatta fel egyesületi zászlóját. Az ünnepélyen jelen volt Samarjay Lajos­nak, a MÁV igazgató-elnökének képviseletében Szentgyörgyi Gusztáv MÁV igazgató, továbbá Lázár László kormányfő­tanácsos, MÁV igazgató, dr. Forfota Győző igazgatóhelyet­tes, Gámán Gábor üzletigazgató, Gerlóczy Béla, az Országos Dalosszövetség elnöke, Gyenes Kálmán, Salamon Márton, Lóránt Marcel és Lányi Ferenc főfelügyelők, Hal­ler István volt miniszter, Tamássy József ország­gyűlési képviselő, úgy­szintén a Törekvés zene­kar, valamint a Törekvés, Testvériség, Visszhang és Újélet dalárda. Az ünne­pi beszédet Lányi Ferenc, a dunakeszi főműhely műhelyfőnöke mondot­ta. Délben díszebéd volt, délután pedig a sportpá­lyán bajnoki mérkőzés.

1929. május 2. Falufejlesztési kiállítás Dunakeszin. A Falu­szövetség a Budapesten tartózkodó Nemzetközi Falufejlesz­tési Kongresszus szervezőbizottságával karöltve június 1-től 4-ig a Budapest melletti Dunakeszi községben falufejlesztési, mezőgazdasági, kisipari és kulturális kiállítást rendez. E ki­állításnak különleges célja, hogy a nemzetközi falufejlesztési kongresszus alkalmából a világ minden országából idese­reglő falufejlesztési és agrárszakemberek előtt a magyar falu kulturális, gazdasági és szociális intézményeit bemutassa. A kiállításon nemcsak a járás és környék, de a falu problémáival foglalkozó országos intézmények is bemutatják működésük eredményeit. A kiállítást június 1-én nyitják meg és ünnepé­lyes keretek között fogadják a világ legkiválóbb falufejleszté­si szakembereit és agrárvezéreit. A kiállítással kapcsolatban lovaslevente mutatványokat, járási dalos versenyt, tűzoltó­versenyt is rendeznek és bemutatják a magyar táncokat. A külföldiek a község kultúrházában a Faluszövetség propagandafilmjeit is megtekintik. A kiállítás megszervezésében Horváth János főszolgabíró, Bohunka Lajos Dunakeszi fő­jegyzője, Bajnok Géza iskolaigazgató vesznek részt, az orszá­gos szervezést pedig Nagy Sándor a Faluszövetség igazgatója és Radnóti István irányítja.

1929. október 25. A Budapesten tanácskozó nemzetközi vas­utas kongresszus tagjai csütörtökön este a MÁV dunakeszi főműhelyét látogatták meg, ahol Lányi Ferenc mérnök, főmű­helyfőnök a személyzet élén üdvözölte a külföldi vasutasokat, akik a 109. számú „Magyarság” cserkészcsapat sorfala között zenével vonultak be a telepre. A legényotthon megtekintése után a telep színházában magyar dalokat és táncokat mutat­tak be, majd vacsora következett, melynek során Lányi Ferenc főműhelyfőnök a külföldi vendégeket, míg Bloodhoof Klaas a Nemzeti Szövetség elnöke a dunakeszieket üdvözölte. Va­csora után folytatódott a kongresszus, amely után a vendégek különvonaton tértek vissza Budapestre.

A legényotthon épülete a Műhelytelepen

1930. június 2. Lélekemelő ünnepség keretében szentelte fel vasárnap Dunakeszin Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás azt a művészi kivitelű orgonát, amelyet a MÁV főműhelyé­ben az áldozatkész vasúti munkások a telep kápolnája részére készítettek. A felszentelésen, egyben a műhelytelep négyéves fennállásának évfordulóján megjelent dr. Hanauer Á. István váci megyéspüspök is, továbbá Samarjay Lajos államtitkár, a MÁV igazgatóságának elnöke, Szentgyörgyi Gusztáv, Seidl Aurél és Lázár László igazgatók, Lauer Kornél, Rajz Károly és Imrédy Kálmán igazgatóhelyettesek, Salamon Márton, az istvántelki főműhely főnöke, továbbá Pest vármegye képvi­seletében Erdélyi Lóránt alispán, a Vitézi Szék részéről Kása százados, végül nagyszámú előkelő közönség, A gyönyörűen parkírozott MÁV mintatelep fellobogózott északi bejárójánál a déli 12 órakor bérmakörútjáról érkező hercegprímást Lányi Ferenc műhelyfőnök, MÁV főfelügyelő üdvözölte. A herceg­prímás keresetlen szavakkal válaszolt, örömének adva kifeje­zést, hogy a csonkaországnak egyik legnagyobb és törhetet­len magyarságáról ismeretes műhelytelepet meglátogathatta, [melynek orgonáját] a dunakeszi főműhely munkásai Marcell Endre orgonakészítő vezetése és tervei alapján készítettek. A hercegprímás ezután megáldotta az orgonát, majd az iskola udvarán mélyenszántó beszédet mondott.

1932. május 28. Legendi János dunakeszi templomgond­nok most érkezett el 50 éves jubileumához. A pápa ez alka­lommal „Benemerenti” érdeméremmel tüntette Legendi Já­nost. Hanauer A. István megyéspüspök ünnepség keretében adta át a pápai kitüntetést.

1937. október 10. Ma szentelte fel ünnepélyesen Dunakeszi községben Hanauer A. István váci megyéspüspök nagy papi segédlettel a község kibővített plébániatemplomát. Az ünne­pi nagymisét Hanauer A. István megyéspüspök pontifikálta, a szentbeszédet pedig Páter Bangha Béla jezsuita házfőnök mondotta. A templomszenteléssel kapcsolatban Hanauer A. István a lelkipásztorkodás terén kifejtett érdemeiért Fieszl Já­nos dunakeszi plébánost tiszteletbeli esperessé nevezte ki.

1938. január 25. A Légoltalmi Liga dunakeszi-alagi csoportja január 23-án délután tartotta alakuló közgyűlését a dunakeszi kultúrházban. Az alakuló közgyűlést Bohunka Lajos dunakeszi főjegyző vezette be, aki röviden ismertette a kivonatos alapsza­bály-tervezetet, majd megválasztották a tisztikart. Ezután vitéz Németh Károly ny. tábornok szólt. Beszédének befejezte után a megjelent közönség számára iskolán kívüli népművelési elő­adás keretében vitéz Németh Károly ny. tábornok, főcsoport-elnök ismertette részletesen a Légoltalmi Liga szervezetét. Az alagi csoport elnökévé Vezényi Elemért választották meg.

1938. december 5. A dunakeszi és a váci járás vitézeinek ünnep­sége. Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó névnapja és a magyarlakta Felvidék visszacsatolása alkalmából a váci járás és Dunakeszi vitézei hazafias ünnepséget rendeztek vasárnap Dunakeszin. Délelőtt istentiszteleten vettek részt a vitézek, utá­na megkoszorúzták a Hősi Emlékművet, majd a kultúrházban díszgyűlés volt, amelyen a főszolgabíróval és a plébánossal az élen Dunakeszi egész társadalma megjelent. Az ünnepi beszé­det dr. vitéz Homa Gyula egyetemi adjunktus mondta, majd vitéz Kásás Árpád százados, az észak pestvármegyei vitézi tár­sadalmi bizottság elnöke beszélt a Felvidék magyarságáról, és köszöntötte a Kormányzót névünnepe alkalmából, akit az egy­begyűlt nagyszámú közönség hosszasan és lelkesen ünnepelt.

1939. június 12. Az Országos Frontharcos Szövetség Dunake­szi-alagi csoportja nagyszabású ünnepség keretében tartotta meg vasárnap zászlóavató ünnepségét a dunakeszi Hősi Emlékmű előtt. A díszes selyemlobogót a katolikus szentmise ke­retében Fieszl János esperes plébános szentelte be nagyhatású beszéd kíséretében, majd a frontharcos alakulatok a Hősök Emlékműve elé vonultak. A Frontharcos Szövetség országos elnöksége képviseletében Kertész Elemér ügyvezető alelnök jelent meg az ünnepségen. Ott voltak ezenkívül: Fék András dr. főszolgabíró, Lányi Ferenc MÁV főtanácsos, a MÁV duna­keszi műhelyfőnöke, Závodszky Géza alagi és Bohunka Lajos dunakeszi főjegyzők, valamint a környék frontharcos alakula­tai. Szentmise után Tóth János lelkész a református, Komjáthy Béla lelkész az evangélikus egyházak nevében megáldották az új zászlót, majd Kertész Elemér országos ügyvezető alelnök mondott méltató beszédet. A zászlót Kleckner Mihályné zász­lóanya szalagozta fel, s azt a dunakeszi-alagi főcsoport nevé­ben Kleckner Mihály dr. frontharcos-főcsoportelnök vette át megőrzésre. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével fejeződött be. Délben bajtársi közebéd volt, délután pedig a dunakeszi-alagi főcsoport megtartotta ez évi rendes közgyűlését.

A Frontharcos Szövetség dunakeszi csoportja 1939-ben

1940. október 25. Dunakeszin szombaton és vasárnap a Dunakeszi Magyarság rendezésében bonyolítják le az újonnan épített lőtéren az országos vasutas pályaavató lövészversenyt. Ugyanakkor a MÁV igazgatósága megrendezi a vasutas le­vente lövészversenyt is.

A Magyarság Lövészklub épülete

1942. november 19. A közellátásügyi miniszter a cukor forgalmának ás fogyasztásának szabályozásáról szóló korábbi rendelet módosítása képen megállapította, hogy Budakeszi és Dunakeszi nagyközségekben január 1-től kezdve a cukorfej­adag havonként 104 dekagramm.

A híreket válogatta és szerkesztette Lőrincz Róbert.

Vissza az adatbázis nyitólapjára »