Szakáll Lászlóné

Körmendy iskolaigazgató

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 5. évfolyam 2. szám (2012. szeptember), 2-3. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

2012 októberében a Bárdos Lajos Általános Iskolában emléktábla állításával emlékezünk meg Körmendy (Krusoczky) Lajosról, az iskola első igazgatójáról.

Dunakeszi Gyártelep területét a MÁV a 20. század elején, 1910-ben vette meg a du­nakeszi gazdáktól vasúti kocsik építése, javítása és a műhelyben dolgozó szakmunkások családjainak letelepítése, lakótelep kialakítása céljából. Az építkezés az I. világháború­ban ugyan lelassult, de 1915-ben már állt a főműhely bejárata, a mai VOKE József Atti­la Művelődési Központ nagy része (Munkásotthon néven), az igazgatósági- és még 2-3 épület. Utóbbiakat 1918-ig hadikórházként használták.

Az 1919-20-as években, a nagy Magyarország területének ország-szabdalása idején, a Munkásotthonban és az ipari vágányokon álló vagonokban menekült családokat he­lyeztek el. A szomorú sorsú gyermekeket a szintén menekült Kocsner (Szilvágyi) Róbert tanár, majd felesége Kocsner Róbertné és Máthé Jánosné tanítónők „fogták össze” és ta­nították. Az oktatás kezdetben a műhely területén egy helyiségben folyt, rövid idő után a Munkásotthon egyik kisebb termét, a mai Vörös termet használták. Ezek voltak a mai Bárdos Lajos Általános Iskola működésének kezdetei, ezért tekintjük az intézmény ala­pítási évének 1920-at.

A főműhely és a lakótelep további építése hamarosan szükségessé vált. A tanulói létszám is egyre nőtt. A MÁV 1923-ban helyezte ide Körmendy (akkor még Krusoczky) Lajos kántortanítót. Körmendy 120 éve, 1892. október 2-án, Budapesten született. Kán­tortanítói oklevelét az Eperjesi Görög katolikus Tanítóképző Intézetben szerezte. Tanítói pályáját a horvátországi Magyar Királyi Államvasutak eszéki elemi iskolájában kezd­te. 19l5-ben, az I. világháborúban behívták katonai szolgálatra. Orosz fogságba került, ahonnan 19l8 telén szabadult. Hazatérése után a Keleti pályaudvaron teljesített szolgála­tot. Tanári végzettségét figyelembe véve a MÁV 1923 szeptemberében Dunakeszi MÁV telepre helyezte, ahol a fent említett két tanítónővel tanított. 1924-ben a Kocsner Róbert tanár megbízott igazgatósága alatt működő fiók polgári iskola megszűnt. Az elemi isko­la áttérhetett a csak délelőtti tanításra. 1924 szeptemberétől a MÁV Krusoczky Lajost 32 évesen kinevezte az iskola igazgatójának. A tanulói létszám ekkor 97 fő volt.

1926-ban Lányi Ferenc főmérnök vezetésével megindult a termelés a főműhelyben. Ezzel egy időben Lányi elnökletével indult a nagyszerű eredményeket hozó kulturális- és sportegyesület. Lányi mindvégig támogatta a Krusoczky vezette iskola működését is. A tanítási terem vasár- és ünnepnapokon szentmise színterévé változott. Az egyház­zenei szolgálatot Krusoczky – a Gyártelep kinevezett kántoraként – haláláig (1951-ig) végezte.

A három tantermes, minden akkori igényt kielégítő MÁV Elemi Iskola épületét 1928 szep­temberében adták át, melyben az 1-3 osztály kapott elhelyezést. A magasabb évfolyamok tanulói a községi katolikus elemi iskolába jártak. Az iskolaépület alagso­rában iskolakápolnát rendeztek be, ahol minden reggel ½ 8-kor szentmisével kezdődött a nap a kántorigazgató, a tanítók és a ta­nulók részvételével.

Krusoczky Lajos, igazgatói kinevezésekor

Krusoczky Lajos igazgatói és osztálytanítói munkája mel­lett aktívan részt vett a lakótelep közéletében. A szülőkkel kiváló kapcsolatot tartott. A tanulókkal részt vállalt a Magyarság Dal- és Önképző Egyesület gyakori programjaiban. Gyermekkórust vezetett, tanulóival jelenete­ket, táncokat taníttatott be. A telepen, az Iskola sétányon lakott családjával, tanítónő fele­ségével (aki kézimunkát tanított 1928-tól) valamint fiával és Márta leányával (később Fódi Sándorné). A telep családjai bizalommal fordulhattak hozzá, készségesen intézte ügyeik adminisztrációs részét is. Fegyelmezett, pontos, rendszerető, szeretetteljes, emberséges egyéniségére emlékeztek volt ta­nítványai és leánya. Igazi pedagógusnak ismerték. 1929-ben megszerezte polgári iskolai tanári diplomáját magyar-törté­nelem szakon. A helyi társulati polgári iskolában is tanított a 30-as években.

A MÁV Elemi Iskola épülete 1928-ban

A téli és nyári szünetet utazással töltötte. MÁV-os voltát kihasználva Európát igen takarékosan utazta be. Odafigyelt tanulóinak tehetséggondozására, szabadidejük hasznos eltöl­tésére is. Támogatta, segítette a 109. számú Magyarság Cserkészcsapatát. Szorgalmazta az alsós tanulók farkaskölyökké válását. A 13 éves fiúk leventévé válásában mint parancsnok vállalt részt.

Körmendy (Krusoczky) Lajos

Élvezte a MÁV vezetőségének tiszteletét, megbecsülését. Viszonzásul végezte a Vasutas Árvaházi alapítvány könyvelé­sét, valamint Budapesten vezette a MÁV 10.000 kötetes könyv­tárát. A 30-as évek elvárása következtében nevét Körmendyre változtatta. Német és orosz nyelven is jól beszélt. Orosz nyelv­tudását l945-ben jól hasz­nosította a telep lakossága érdekében. Az ez évben istál­lónak használt iskolaépület rendbetételében is komoly érdeme volt. 1946-ban 22 évi iskolavezetés után nyugdí­jazták. Egyházi szolgálatát az 1944-ben felépült Jézus Szíve templomban folytatta. 1951-ben, 58 éves korában hirtelen szívroham vitte el az élők sorából. Sírja a du­nakeszi kegyeleti temetőben található.

Körmendy Lajos igazga­tó úr egyéniségét, pedagógusi értékeit 1977-ben a volt tanít­ványok és leánya írásos visszaemlékezéseiből ismertük meg. Az utódok az emléktábla állítással is megköszönik Körmendy Lajosnak, hogy Dunakeszi város Bárdos Lajos nevét viselő is­kolájának értékeit megalapozta, amire évtizedek alatt építhet­tek, építhetnek a jelen és a jövő pedagógusai, tanulói.

Elsőáldozók a MÁV Elemi Iskola (ma Bárdos Lajos Általános Iskola) előtt 1942-ben. A felső sorban jobbra Körmendy igazgató

Vissza az adatbázis nyitólapjára »