Kollár Albin

Helytörténeti tanulmányok a dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola évkönyveiben

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 6. évfolyam 1. szám (2013. május), 4. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola az 1990-es évek elején a Mucsa Csabáné által kezdett, majd a Harangozó Ka­talin által folytatott városi lakóhelyismereti versenyek szer­vezésével és lebonyolításával, valamint az iskola évkönyvé­nek kiadásával a helytörténeti kutatómunka egyik műhelye lett. Az 1989 óta kibocsátott évkönyv nem csupán az adott tanévben végzett munka eredményeiről tudósít, ha­nem – klasszikus hagyo­mányokat követve – közöl történeti tárgyú tanulmá­nyokat is. A tanulmányok szerzői a társadalomtudo­mányok határon inneni és határon túli jeles képvise­lői. Publikációikkal többek között Bernard le Calloc’h, Duló Károly, Erdélyi István, Gazda József, Horváth La­jos, Kubassek János, Loson­ci Miklós, Száraz György, Virág Gábor, Wehner Tibor támogatta – önzetlenül – az év­könyv kiadóját. A diákok lelki-szellemi fejlődését szolgáló írások témái változatosak. A számos nagy ívű munka közül e közleményben néhány, egy jövőbeli tudományos igényű helytörténeti monográfia szempontjából különösen fontos tanulmányra szeretném fölhívni a figyelmet.

Településünk történetének legendás fejezetét képezi a paradicsomtermesztés kezdetének és elterjedésének idősza­ka. Az 1870 után a környéken gazdálkodó bolgár és szerb kertészek művelési módszereit, az általuk terjesztett növé­nyeket megismerve több dunakeszi család fogott bele a sza­badföldi paradicsomtermesztésbe. E tevékenység – a pesti piacozással kiegészítve – jelentős gazdasági fellendülést je­lentett a helybeli gazdálko­dók számára. Boros Mariet­ta néprajzkutató, az 1950-es években végzett kutatásai alapján, a Dunakeszin és környékén művelt gazda­sági ág kezdetét és hatását mutatja be az 1995/96-os számban a Pestkörnyéki pa­radicsomtermesztők és társa­dalmuk címen közölt tanul­mányában. A képekkel is illusztrált munka a század­forduló helyi eseményeibe nyújt betekintést.

Büszkén tekintünk az 1848/49-es hazai eseményekre. Jól ismertek a dicső szabadságharc eseményei, s a korszak politikai küzdelmei, de ez ideig keveset tudtunk e fontos időszaknak Dunakeszit érintő történéseiről. Ennek a peri­ódusnak a helyi történetét tárja föl értekezésében Zachar József akadémikus, amely Dunakeszi és a sorsfordító 1848/49 címen jelent meg a 2000/2001-es számban. A nemzetközi hírű történész a Szent Mihály római katolikus plébánián őrzött Háztörténet bejegy­zései és eddig nem hasz­nosított hazai és külföldi levéltári anyagok alapján mutatja be a korabeli Du­nakeszi eseménytörténe­tet. A sok újdonságot tar­talmazó tanulmányban olvashatunk a települést átszelő vasútvonal szere­péről, a közeli települése­kért (Vác, Gödöllő, Pest) vívott küzdelmeknek a dunakesziek életére tett hatásáról.

Nagytemplomunk és így a település védőszentje Szent Mihály arkangyal. Az évkönyv 1999/2000. évi számában jelent meg Uzsoki András régész, nyugalmazott múzeum­igazgató tanulmánya Dunakeszi város Szent Mihály patrocí­niuma címmel, amelyben a védőszentnek való fel­ajánlás történetét kutatja. A kitűnő elaborátum le­írja az olyan alapvető egy­ház- és településtörténeti fogalmak jelentését, mint a templomalapítás, felszen­telés, megáldás, a kegyúri jog. Tárgyalja Szent Mihály szerepét a Bibliában és a főangyal tiszteletét az egy­házban. Külön fejezetben mutatja be Szent Mihály magyarországi patrocíniu­mait, valamint égi oltalma­zónk megjelenését a település életében.

1997-ben jelent meg dr. Varga Lajos A Váci Egyházmegye történeti földrajza című kiváló műve. Az évkönyv kiadójá­nak kérésére a szerző, monsignore Varga Lajos, egyház­megyénk levéltárának és könyvtárának akkori igazgatója a nagyszerű, átfogó alkotás Dunakeszi három plébániájára vonatkozó fejezetét, újabb kutatásainak eredményei­vel kiegészítve, a kiadó rendelkezésére bocsátotta. Templomaink történetének tudományos bemutatása az évkönyv 2003/2004. évi számában olvasható. Az alapvető tanulmány váro­sunk 750 éves évfordulóján Dunakeszi egyháztörténeté­nek vázlatos ismertetése cí­men, Hohner Miklós színes felvételeivel kiegészítve, –a fent bemutatott dolgoza­tokhoz hasonlóan – különlenyomatban is megjelent.

Vissza az adatbázis nyitólapjára »