Lőrincz Róbert

Alag és Dunakeszi távbeszélő előfizetői névsora – 1943

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 4. évfolyam 3. szám (2011. december), 7-9. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

Talán még szakmai körökben is kevéssé közismert, hogy a korabeli távbeszélő előfizetői névsorok – több szempontból is – jelentős helytörténeti forrásként kezelendők és kutatan­dók. Amellett, hogy általuk szinte átfogó körképet kapunk a települések adott időszakra jellemző jelentősebb személyisé­geiről, intézményeiről, kereskedelmi egységeiről, a bennük feltüntetett címek a közterületek akkori elnevezéseiről is tu­dósítanak. Ez utóbbi különösen fontos olyan települések ese­tében (például Dunakeszi, de főképp Alag), melyekről alig rendelkezünk korabeli térképanyaggal. A fentebb említettek miatt, az itt közölt 1943-as alagi és dunakeszi telefon-előfize­tői névsor várhatóan „élménydús” böngészést kínál a váro­sunk múltja iránt érdeklődők – akár arra visszaemlékezők, akár azt kutatók – számára.

ALAG
Az alagi egységes hálózathoz tartozó központok; Dunakeszi és Kisalag

Államvasutak m. kir. Alagi pályaudvar

Árvay Zoltán üzemorganizátor, Horthy Miklós u. 12.

Balogh Gyula nagykárolyi, Kölcsey u. 9.

Balogh János jockey, Jósika u. 11.

Bayer Emil dr. orvos, Horthy Miklós út 1.

Bohrn Alajos lóidomító, Pálfi u. 2.

Born Gyula Frigyes báró dr. ing. lóidomító-telepe, Csoko­nai u. 7.

Börzsönyi Nándor hentes-mészáros, Piac tér

Csendőrörs, Lóverseny u. 2.

Cseresnyés Tibor dr. sebész szakorvos, községi orvos, Duna­keszi, Attila u. 21.

Csernovits Arzén ny. testőr őrnagy, Kápolna u. 76.

Csík József esperes plébános, Kápolna tér

Dubovszky György üzemi titkár, Batthyányi u. 6.

Esch Győző jockey, Horthy Miklós út 8.

Ferenczy Zoltán fűszer- vas- és festékkereskedő, dohánytőzs­de, Zrínyi u. 16.

Futaky Károly m. kir. mérnök, Kossuth Lajos u. 8.

Gerzonits Pál dr. orvos, Kossuth Lajos u. 4.

Dr. Gerzonits Pál alagi orvos 1938-ban

Gombolai Ferenc id. versenylóidomár, Kápolna u.

Győrffy Károly lóidomár, Horthy Miklós u. 70.

Hajdú Gyula dr. MÁV főtanácsos, Dunakeszi, Korláth u. 6.

Halász József malomképviselő, Bulcsú u. 33.

Halmágyi János községi isk. tanító, Deák Ferenc u. 3.

Halmai Jenőné özv. dohánytőzsde, autófuvarozás, Pályaudvar

Hesp József idomár, III. sz. telep

Hitsch Róbert trainer, Lovaregylet-telep

Horthy Jenő, Lovaregylet-telep

Issekutz Gyula erzsébetvárosi ny. őrnagy, Lovaregylet-telep

Jankovics Ferenc maratott, nyomott fémcikkek, reklámcikkek készítője, Szent György u. 8.

Jeney István nagyenyedi ny. huszárszázados, Lovaregylet-telep

Jeszenszky Elemér ny. áll. őrnagy, Lovaregylet-telep

Jósika Jenő báró, Gróf Károlyi u. 14.

Juhász Péter dr. kir. járásbíró, Gróf Károlyi u. 17.

Kedvessy Nándor Pavilon, Lóverseny út 8.

Kertész Sándor idomár, gróf Károlyi u. 15.

Kincsem gyógyszertár, tul.: dr. Gerbert Ottóné özv., Horthy Miklós u. 6.

Kiss Jenő gyári főtisztviselő, Szilágyi u. 7.

Kiss József sütőmester, Kossuth u. 2.

Klekner Mihály dr. ügyvéd, Gróf Batthyányi u. 14.

Klimscha Albert jockey, Kossuth Lajos u. 9.

Klimscha Irén, Egressy u. 22.

Kónya Samu dr. m. kir. pü. titkár, Báthory u. 9.

Kótl László Ibusz rt. h. oszt. vezető, Gróf Károlyi u. 7.

Kotschy Ernő film váll. ig., Királyhágó u. 5.

Kozuch Ferenc versenylóidomár, Lovaregylet-telep

Községi elöljáróság, Szent Imre tér 1.

Főjegyző, Szent Imre tér

Köztv. fogy. szöv. 42. sz. fiókáruda, Horthy Miklós út 1.

Magyar Elek az Úrlovasok szöv. titkára, Rákóczi út 100.

Magyar Lovaregylet gazd. és pályafelügyelősége

 • XIII. sz. trainingtelep
 • Nándor-major
 • Réti pálya
 • Kosztich Emil intéző, Nándor-major
 • Alagi ménes vezetősége, Chernel Gusztáv ny. alezredes,
 • Alagi-major
 • Állatorvosa, Szilárdffy Szilárd dr., ny. törzsállatorvos,
 • Nagyalag

Mravik Pál, Lovaregylet-telep

Mravik Pálné, Horthy Miklós u. 78.

Nádor Emil O.T. I. ny. I.oszt. főszámtanácsos, Hárs köz 4.

Nardai Antal idomár, Andrássy út 9.

Nemessányi Zoltán vitéz m. kir. ezredes, Batthyány u. 4.

Neogrády Antal ny. főisk. tanár, festőművész, Batthyány u. 18.

Novotny Antal hentes-mészáros, Árpád u. 4.

Odescalchi Béla herceg, Dunakeszi, Vasút u. 18.

Pejacsevich Albertné grófnő, szül. gróf Almásy Irma, Peja­csevich telep

Pejacsevich János gróf versenyistálló-tulajdonos, Pejacsevich telep

Péry Miksa vitéz m. kir. huszárezredes, Kossuth Lajos u. 13.

Petanovits József dr. ügyvéd, Batthyány u. 8.

Pethő József dr. körállatorvos, Batthyány u. l.

Dr. Pethő József és családja a Batthyány utcai házuk teraszán

Postahivatal, m. kir. Táviratközvetítés

Pribil János fűszerkeresk., Bem u. 14.

Rátkyné Molnár Vera, Gróf Károlyi u. 18.

Richnavszky Gyula m. kir. forg. adóhiv. II. o. t., Magyar u. 4.

Sift Ede bádogos és vízvezeték-szerelő mester, Hunyadi út 59.

Simon Ferenc bérautófuvarozó, Kossuth Lajos u. 1.

Sólyom János postaszámv. II. o. főtanácsos, Kassai u. 10.

Sós István testnevelés tanár, tanulmányi felügy., Kossuth L. u. 13.

Sport Mozgó, tulajdonos Cserép Antal, Rákóczi-út

Strausz Pál és Lippay Egon földbirtokosok, Imreháza-major

Sugár Jenő ny. min. számv. tanácsos, Vörösmarty u. 10.

Szabó Lajos jockey, Horthy Miklós út 78.

Szalai Károlyné keresk., Báthory u. 17.

Szerényi Béla MÁV főintéző, Kossuth Lajos u. 8.

Szigeti Nándor, Lovaregylet-telep

Szokolyi Pál nemes ny. ezredes, Kossuth L. u. 7.

Váci Takarékpénztár alagi-, dunakeszi-, fóti fiókja, Horthy Miklós út 4.

Varga József vendéglős, Horthy Miklós út 37.

Vitályos Imre IBUSZ cégvezető gondnok, Kossuth u. 20.

Zámolyi Ferenc m. kir. postahiv. ig., Kossuth L. u. 16.

Závodszky Géza Dunakeszi község főjegyzője, Kereszt u. 2.

Zsivanov Pálné özv. fűszer- és csemegekeresk., Kossuth L. u. 38.

DUNAKESZI
Az alagi egységes hálózathoz tartozik.
Az alagi egységes hálózathoz tartozik még: Dunakeszi-Mű­helytelep (előfizetőket lásd Dunakeszi előfizetői között), Ki­salag.

Államvasutak, m. kir. Főműhelyfőnöksége

Főműhelytelep, lásd. a budapesti előfizetők között

Armuth Mór ny. postafelügyelő, Mező u. 4-6.

Bahr Vilmos hangrögzítő eszközöket készítő mester, Fő út 120.

Bajnok Géza felügy.-igazgató, Dunasor 13.

Bársony Gyula és társa fakereskedők, Fő út 136.

Batáry Imréné vegyeskeresk. Horthy Miklós u. 10.

Bazsanth Mária nyug. m. kir.postamester, Templom u. 49.

Bernolák Béla ny. Mávag. felügyelő, Kolozsvár u. 66.

Betonipari Vállalat cementáru és építési anyagtelepe, Buda­pesti főút 105.

Bitter János női szabó, János u. 5.

Blaskó Mihály révtulajdonos, Révátkelés (nyári állomás)

Bohunka Lajos főjegyző lakása, Bem u. 18.

Csompora Mátyás m. kir. postafőtiszt, Erzsébet királyné út 11.

Curató Ferencné dr., Rákóczi krt. 23.

Czagány József ácsmester, Vasút u. 8.

Czinder Lajos korcsmáros, Liget u. 11.

Cser József róm. kat. lelkész, Dunakeszi-műhely

Dunakeszi községi hitelszövetkezet, mint az O.K. H. tagja, Templom u. 21.

Enyingi Lajos hentes és mészáros, Horthy M. út 16.

Fehér László mészáros és hentes főüzlete, Templom u. 77.

 • Fióküzlete, Budapesti főút 133. (nyári áll.)

Fehér László hentes fióküzlete előtt

Fieszl János plébános, Templom u. 38.

Foris Béla versenytitkár, Bem u. 29.

Fördős Béla dr. ügyvéd, Rákóczi krt. 12.

Görgényi Béla, Kossuth L. u. 5.

Hahn Rezső okl. kőművesmester, épít. vállalk., fa- és építő­anyagkeresk., Rákóczi krt. 37-38.

Hajnóczy Sándor dr. áll. középisk. tanár, Kolozsvár u. 12.

Halász József termény- és lisztnagykeresk., Budapesti főút 64.

Heinisch Gyula kéményseprőmester, Ivánka Pál u. 3.

Herberstein Henrik gróf, Szent Imre tér 3.

Hirsch Miklós vegyeskeresk., Horthy Miklós út 25.

Homoki Pál hat. eng. villanyszerelő, Bercsényi u. 9.

Honti Jánosné vegyeskeresk., Szent István út 95.

Horváth József vegyeskeresk., Horthy Miklós út 1/b.

Hunnia Csónakázó Egyesület, Dunasor 36.

Hunyadi László MÁV főtiszt, János u. 25.

Iskolanővérek, Révész István u. 6-8.

Kalmár István harisnyagyár, Petőfi Sándor u. 20.

Kardos József Első dunakeszi villanyerőre berendezett mo­dern sütödéje, Budapesti főút 76.

Kaszás Gyula vadőr, Felsőtabán 20.

Klinovszky István lisztnagykeresk., Árpád u. 3.

Kollár Istvánné vegyeskeresk., Szent István út 68.

Kónyi János bérmalma, Ivánka Pál u. 30.

Kotschy Victor BSzKRt. műszaki főfelügy., Vasút u. 17.

Kotschy Viktor BSzKRt. műszaki főfelügyelő

Kovács Lajosné fűszerkeresk., Liget út 23.

Községi elöljáróság, Budapesti főút 26.

 • Adóügyi jegyző
 • Főjegyző
 • Közellátási hivatala

Községi Kultúrház (vendéglő), Fő út 23.

Kurucz János vegyeskeresk., Árpád út 25.

Kuti Ferenc pékmester, Szent István út 23.

Lányi Ferenc műsz. főtan., Liget u. 21.

Lepsényi Ernő MÁV főtiszt, Kossuth L. u. 24.

Lovaregyleti gépház, Dunasor

Magyar Köztisztviselők fogy., term. és ért. szövetkezete 133 sz. vasutas árudája, MÁV. Műhelytelep

Mály Dezső dr., Pestvármegye árvaszéki ülnöke, Bem u. 31.

Mogony János vendéglős, Budapesti főút 41.

Monkhárt Árpád m. kir. postajóléti alapítv. Hirdető iroda ki­küldötte, József u 22.

Óceán Magyar Konzervgyár és Kereskedelmi Rt., Bem u. 5.

Osvay László dr. orvos, a posta betegbizt. int. orvosa, Község­ház tér 13.

Pálinkás István keresk., Erzsébet királyné út 13.

Pataki József róm. kath. lelkész, Dunakeszi műhelytelep

Pénzár György kistejgyűjtő üzeme, Felsőtabán 24.

Pénzár Györgyné vegyeskeresk., Fő út 55.

Phöbus Villamos Művek Részvénytársaság Villamos és Köz­lekedési Vállalatok számára kirendeltség, Erzsébet királyné út 23.

Polgári fiú- és leányiskola (magán) tul. Ziegler Gyula, János u. 6.

Postahivatal, m. kir., Táviratközvetítés

Puskás János Révcsárda, Rév u. 1.

Rassai Nándor építőmester, Szent György u. 10.

Rozsnyay József vendéglős, Budapesti főút 113.

Rozsnyai József vendéglős

Sipos János ifj. lakatos- és vízvezeték-szerelőmester, Erzsé­bet királyné út 21.

Skreka István fűszer- és csemegekeresk., Horthy Miklós út 10.

Süttő Arthur m. kir. postaszámv. tan., Honvéd u. 19.

Svéda István fűszerkeresk., Erzsébet királyné út 13.

Szabó István vendéglős, Horthy Miklós út 2.

Szabó János fa- szénkeresk., Templom u. 20.

Szalay Pál kőművesmester és vendéglős, Templom u. 79.

Szentes Rezső adóügyi jegyző, Ferenc u. 10.

Szentes Vilmos főtisztviselő, János u. 20.

Szondi László hentes- és mészáros mester, Szent Mihály tér 3.

Táby Géza, Rákóczi krt. 7.

Török Lászlóné magánzó, Jókai u. 17.

Varga Pálné fűszer- és vegyeskeresk., Szent István u. 48

G. Veres György kocsmáros, Budapesti főút 29.

Vezényi Elemér ny. áll. műsz. tiszt, Bercsényi u. 8.

Villási Lajosné ifj. fűszerkeresk., Budapesti főút 71.

Viola Gábor tisztviselő

Vogl Ede fogtechnikus, Kossuth Lajos u. 11.

Vissza az adatbázis nyitólapjára »