Lőrincz Róbert

A Magyar Lovaregylet dunakeszi-alagi dokumentumai

2. rész. Az Alagi Polgári Lövészegyesület iratai

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 6. évfolyam 3. szám (2013. december), 2-3. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

A több száz éves múltra visszatekintő magyar sportlövészet keletkezésének oka – az európaihoz hasonlóan – nem a mai értelemben vett sportszeretet, hanem a városok védelmére létrehozott önszerveződés, a polgárok egyletekbe való tömörítése és fegyveres kiképzése volt. Az első magyar lövészegylet, melyet egyben az első magyarországi sportegyesületnek is tartanak, 1510-ben a felvidéki Késmárkon alakult meg. Néhány éven belül további egyletek jöttek létre elsősorban a Felvidéken (Selmecbányán, Lőcsén, Körmöcbányán) majd hamarosan Sopronban is. A török hódoltság után Budán, később Pesten és Egerben alakult lövészklub. A 19. század folyamán az egyletek száma rohamosan növekedett, s 1871-ben 73 egyesület szövetségre lépve megalakította az Országos Nemzeti Lövész Egyletet. Az 1900-as évek elején, majd a két világháború között, a fiatalok katonai nevelésének előtérbe kerülésével a lövészet újra kiemelt szerepet kapott.

Az 1910-ben önállósult Alagon 1930-ban alapították meg a polgárok lövészklubjukat, Alagi Polgári Lövészegyesület néven, melynek rövid történetéből a nemrég előkerült Dunakeszi-Alaggal kapcsolatos lovaregyleti iratok alapján villantunk fel mozaikokat.

A frissen alakult egylet első feladata saját lőtér létrehozása volt. A megfelelő terület bérlése ügyében az alagi földek tulajdonosához, a Magyar Lovaregylethez kellett fordulniuk. A rövidesen megérkezett válaszból kiderül, hogy a lőtér építésére a mai evangélikus templom telke és a posta közötti területsávot jelölték ki:

Kérésükre megengedem, hogy a Magyar Lovaregylet alagi birtokának a posta épület mögötti szántóföldjén /: 1314 kthrsz :/közvetlen a fóti út mentén elhúzódó fenyves mellett – hozzávetőleg 100 – 110 méter hosszban egy lőteret létesítsenek és ott az ezzel kapcsolatban szükséges lőbódét stb. megépíthessék.

Az Alagi P. Lövészegyesület tartozik a lövőtér északi védtöltés végétől a fóti út menti drótkerítésig – továbbá a déli védtöltés végétől a posta épület kert kerítéséig egy drótkerítést felállíttatni, tartozik a posta épület kert kerítése mellett az onnan kiinduló drótkerítésbe kapcsolódva – a községi gyalogjáró útra nyílva egy kulccsal zárható léckaput készíttetni azért, hogy a lőtér állandóan zárható legyen s ott az átengedett területen csakis arra illetékesek, vagy az oda gyakorlatozásra kivezényelt lövészegyesületi tagok vagy leventék jelenhessenek meg.[…]

Az Alagi Polgári Lövészegyesület az átengedett területet – illetve lőteret 1931 évi december hó 31-ig használhatja – azontúl évenként a Magyar Lovaregylet Igazgatóságához benyújtandó kérvényben kell kérnie a használati engedély megújítását. […]

Alag, 1930. május 19.

Tisztelettel: [Herceg Odescalchi Béla], a Magyar Lovaregylet elnöke

Alig száradt azonban meg a pecsét a szerződésen, a Lövészegyesület első elnöke, az alagi gazdaság vezetője, Fichtner Károly lemondott az egylet vezetéséről:

Nagyfokú hivatalos elfoglaltságomra való tekintettel, mely lehetetlenné teszi azt, hogy az Alagi Polgári Lövészegyesületnél viselt tisztségem megkövetelte agilitást és munkát megfelelő módon végezhessem – főleg most, amikor az Egyesület a munka, a szervezkedés kezdet kezdetén áll, amikor az egyes tisztségekkel kapcsolatban a legnehezebb, a legtöbb munka végzendő – kötelességemnek tartom, hogy az elnöki tisztségről leköszönjek – kérve, hogy ezen lemondásomat a Tekintetes Választmány tudomásul venni és elfogadás végett a közgyűlés elé terjeszteni szíveskedjék. Megköszönve az eddig velem szemben fennálló és nekem előlegezett bizalmat – mély tisztelettel vagyok a Tekintetes Választmánynak mindenkor szolgálatra készen. Alag, 1930. június hó 18.

Fichtnert az 1900-óta Alagon élő Horthy Jenő váltotta az elnöki székben. Horthy Miklós kormányzó fivérének személyében tehát befolyásos személyiség került az alagi lövészegylet élére. A hivatalos ügyek intézése azonban főleg az ügyvezető elnök, Dr. Pethő József alagi állatorvos feladatkörébe tartozott.

Az egyesület a szerződésben foglaltak szerint minden évben pályahasználati engedélyért folyamodott a Magyar Lovaregylet igazgatóságához, s az engedélyt minden évben meg is kapta.

Az 1931-es évre szóló pályabérlési kérelem Horthy Jenő aláírásával

Egy 1934 augusztusában kelt irat alapján azonban kiderül, hogy a lövészegylet súlyos pénzhiánnyal küszködött. Horthy Jenő elnök egy, az alagi lőtéren építendő tekepálya engedélyezését kérvényezte, jelezve: „Kérésünk indoklásául legyen szabad felemlíteni, hogy ezzel is biztosítani akarjuk a lőtér minél nagyobb látogatottságát, hogy előmozdítsuk a rendkívüli anyagi nehézségekkel küzdő Alagi Polgári Lövészegyesület anyagi jólétét.” Az engedélyt megkapták, ám az anyagi gondokat ez sem oldotta meg. 1936-ban a Lovaregylet 240 pengő segélyt nyújtott az egyesületnek, hogy az a lőtér őrének bérét ki tudja fizetni.

1937 elején dr. Pethő József ügyvezető további egy évre kérte a pálya használatának lehetőségét, valamint, hogy az őr bérét – lőtér fenntartási hozzájárulás címen – továbbra is megkaphassák.

Az Alagi Polgári Lövészegyesület ügyvezető elnöke, dr. Pethő József

A Magyar Lovaregylet Nagytekintetü Igazgatóságának Budapest. Alolirott azon tiszteletteljes kéréssel fordulok a nagytekintetü Igazgatósághoz az alagi Polgári Lövészegyesület nevében, hogy sziveskedjék a lőtér használati jogunkat az 1937.-ik évre meghosszabitani.

Egyben tisztelettel kérem a nagytekintetü Igazgatóságot, hogy az 1936-os évben részünkre lőtér fenntartási hozzájárulás címén kiutalt 240.- P.-t az 1937.-ik évre is kiutalni kegyeskedjék. A Magyar Lovaregylet Nagytekintetü Igazgatóságának nemes támogatásáért előre is hálás köszönetet mondok hazafias tisztelettel:

[Dr. Pethő József] az alagi Polgári Lövész Egylet ü.vezető elnöke.”

Ám semmi sem segített. Az egyesület a pályabérlési engedélyt 1937-re ugyan megkapta, de a következő évtől – valószínűleg fizetésképtelenség miatt – azt már nem újították meg. Erről egy 1943-ban kelt iratból értesülhetünk, melyet az alagi főjegyző küldött a Magyar Lovaregylet igazgatóságának. Czóbel Béla azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy engedélyezzék a lőtéren az Alagi Levente Egyesület tagjai részére a céllövészet gyakorlását.

Czóbel főjegyző kérelme

Az iratból kiderül, hogy az Alagi Polgári Lövészegyesület 1937-ig használhatta a lőpályát. Mivel 1937 után nem találunk Lövészegyesülettel kapcsolatos anyagokat az iratcsomóban, ezért valószínűsíthetjük, hogy az egylet, az anyagi gondok miatt elvesztett lőterület hiányában, meg is szűnt.

Az Alagi Levente Egyesület tagjai

Vissza az adatbázis nyitólapjára »