Bátonyi Pál

A felsővattai Wattay család címerei

Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 6. évfolyam 1. szám (2013. május), 5. old.
A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben »

A Wattayak nemesi levelének címere fontos jelképeket mu­tat. A sisakdísz egy unikornis, azaz egyszarvú, a család ősi­ségére utal. A címerpajzson található zöld hármas halom, a Magyar Köztársaság címeréhez hasonlóan az ősi (késő avar kori) uralkodói hatalom szimbóluma. A hármas halom fö­lött arany nyilat tartó kar látható, mely az ősi katonai vitézség jelképe. A neme­si levél az oszmánok elleni harcok során elveszett – va­lószínűleg Fülek 1682. évi elestekor, amikor a török csapatok mellett Thököly kurucai, az erdélyi és mold­vai fejedelemségek csapatai is az ostromlók között vol­tak – és csak évtizedekkel később, Erdélyben került elő.

A felsővattai Wattay család Dunakeszin birtokos család­tagjai és címerei:

Wattay I. Pál (†1715) 1661-től Dunakeszinek is birtokosa, Nógrád és Pest-Pilis-Solt vármegyékben fon­tos tisztségeket lát el, majd 1681-től Pest-Pilis-Solt vár­megye helyettes alispánja. Címeres pecsétje több iratán is megmaradt töredezett ál­lapotban. A tevékenysége elismeréseként a régi pesti vármegyeháza kápolnájában az itt látható címerét helyez­ték el. A valószínűleg emlé­kezet után készített címeren sisakdíszként az unikornis helyett a magyarok szent ál­lata, a szarvas jelenik meg. A címerpajzson hiányzik a hár­mas halom, viszont megjelennek a magyarok bejövetele előtt már a Kárpát-medencében honos székelyek jelképei (arany napcsillag és ezüst, telő hold). A kézben tartott nyíl itt lefelé mutat.

Wattay II. Pál (†1679) I. Pál fia, 1667 és 1679 között a kecs­keméti járás szolgabírája. Az oszmán hódoltsági területen végzett munkájáról címeres irata nem maradt fenn.

Wattay János (†1723) I. Pál fia, 1686 és 1689 között a váci járás – benne Dunakeszi – szolgabírájaként a keresz­tény közigazgatás újraszer­vezője, majd 1704-től Pest-Pilis-Solt vármegye első kuruc alispánjaként a kuruc közigazgatás megszervező­je, a vármegye jelentős be­telepítője. A címerpajzsán újból megjelenik a hármas halom, a székely jelképeket viszont nem tartalmazza.

Wattay István (†1723) II. Pál fia, a Nógrád vármegyei kuruc nemesi felkelők zászlótartója, majd Ajnácskő várának kuruc kapitánya, és társa Wattay Jánosnak a vármegye be­telepítésében. Címere nem maradt fenn.

Wattay III. Pál (†1785) János fia, táblabí­ró, a pomázi kastély épít­tetője. Címere a család jel­mondatával (IUNTA VIS FORTIOR) a pomázi kas­télyon ma is látható. A cí­mere megegyezik Wattay János címerével, de a nyíl ismét felfelé mutat.

Wattay Farkas (†1747) István fia, aki el­adta Dunakeszi részbirto­kát Grassalkovich Antal­nak. Nem maradt fenn címere.

Wattay Borbála (†1784) István lánya. A sziráki kastély építtetőjének címere két változatban maradt fenn, egyrészt a kastélyon, másrészt a halotti zászlaján. A kastélyon ma is látható címer Wattay III. Pál címerével egyezik meg, de a címerpajzson a hármas halom helyett korona található.

A halotti zász­lón a korona sem szerepel, Wattay I. Pál címeréhez hasonlóan „le­beg” a nyilat tartó kar. A sisakdísz szarvasa a szájá­ban lefelé mutató nyilat tart.

A család többi, Dunakeszit nem birtokló tagjai és ágai az ismerte­tett címerektől teljesen eltérő cí­merekkel is ren­delkeztek.

Vissza az adatbázis nyitólapjára »